Posts tagged "các cách xử lí"

Mưa là một trong những thách thức lớn đối với người nuôi tôm trên toàn thế giới. Khi mùa mưa đến, sản lượng tôm sẽ giảm một cách tự nhiên, phản ánh những thách thức về quản lý mà lượng mưa sẽ mang lại cho chu kỳ nuôi. Mặc dù nhiều nông dân có thể quản lý lượng mưa hàng năm với ít hậu quả, nhưng sáng suốt nhất vẫn là có sẵn một đội ngũ được đào tạo bài bản và các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) hiệu quả để ứng phó với tác động của mưa.

X